Tomasz Woźniak jest absolwentem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, studia ukończył na wydziale prawniczym w 1997 roku, a w 2000 roku złożył egzamin sędziowski i został referendarzem sądowym w wydziale ksiąg wieczystych w Śremie. Lata 2001 – 2006 to praca w wydziale ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego w Poznaniu. Od 2006 roku do 2009 roku był radcą prawnym we własnej kancelarii i równocześnie pracował na stanowisku radcy w ramach umowy o pracę.
Czynności notarialne wykonuje od 2010 roku, a od 2012 roku we własnej Kancelarii w Poznaniu przy ulicy Ratajczaka.

Podstawowe czynności notarialne wykonywane przez Kancelarię Tomasza Woźniaka:

- sporządzanie aktów notarialnych stwierdzających czynności stawiających stron wywołujących skutki prawne;

- spisywanie protokołów walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych;

- spisywanie protokołów stwierdzających przebieg pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne, a w szczególności dotyczących stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, w tym na żądanie strony stawiającej – niestawiennictwa strony drugiej;

- sporządzanie aktów poświadczeń dziedziczenia (które mają skutki prawne sądowych prawomocnych postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku);

- poświadczanie własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu;

- doręczanie na piśmie oświadczeń mogących mieć skutki prawne;

- sporządzanie protestów weksli i czeków;

- przyjmowanie na przechowanie wszelkiego rodzaju dokumentów, nawet w kopertach zamkniętych;

- przyjmowanie na przechowanie papierów wartościowych i pieniędzy w każdej walucie w związku z dokonywanymi w kancelarii czynnościami;

- wydawanie wypisów, odpisów i wyciągów przechowywanych aktów notarialnych i innych dokumentów;

- dokonywanie innych czynności przewidzianych prawem lub takich, którym klienci pragną nadać formę notarialną.

Notariusz Poznań Tomasz Woźniak może dokonać czynności notarialne w kancelarii, jednak także w innym miejscu, jeżeli przemawiają za tym szczególne okoliczności czy ich charakter.

Za wykonane czynności notarialne muszą być pobrane opłaty i należny podatek, zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych, ustawą o podatku od spadków i darowizn i wyciągiem z ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.